ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ
Αυτόματη Φωνητική Πληκτρολόγηση
Εταιρεία

____________________________________________________________________________


Κατασκευαστής


Η εταιρεία VOICE-IN Α.Ε., κατασκευάστρια εταιρεία του Ηλεκτρονικού Λογογράφου, δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με συμμετοχή ειδικών σε θέματα τεχνολογίας φωνής. Η VOICE-IN συγκεντρώνει τεχνογνωσία πολλών ετών σε θέματα επεξεργασίας φωνής και γενικότερα επεξεργασίας σημάτων που έχει αποκτηθεί από την πολυετή ενασχόληση του προσωπικού της στους εν λόγω τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η σημαντική εμπειρία των ερευνητών της VOICE-IN αντικατοπτρίζεται στον όγκο των δημοσιεύσεών τους σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά καθώς και στο ποικίλο αναπτυξιακό τους έργο που συνίσταται σε αλγοριθμικές συλλήψεις και υλοποιήσεις των αλγορίθμων αυτών σε εργαστηριακά πρωτότυπα. 


Η VOICE-IN βρίσκεται σε στενή συνεργασία γιά την ανάπτυξη των προϊόντων της με το Katholieke Universiteit Leuven στο Βέλγιο.


Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς δραστηριότητας της VOICE-IN είναι κυρίως αναπτυξιακοί και συνίστανται στην ολοκλήρωση και προώθηση νέων τεχνολογιών αναγνώρισης και κατανόησης φωνής σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής. Επιπλέον η εταιρεία ολοκληρώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής σε πληροφοριακά συστήματα, τηλεφωνικά κέντρα και βάσεις δεδομένων για την διευκόλυνση της ανάκτησης πληροφορίας.

Οι στόχοι της VOICE-IN συνοψίζονται στα εξής:

 

  • Δημιουργία νέων δυνατοτήτων σε συμβατικά συστήματα για φυσική επικοινωνία με χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής.
  • Δημιουργία περιβαλλόντων λογισμικού που θα διευκολύνουν τον διάλογο με την μηχανή.
  • Προώθηση των τεχνολογιών και των πρωτοτύπων στον χώρο των επιχειρήσεων (ελληνικό, βαλκανικό και διεθνή).
  • Διάθεση στην αγορά συνολικών λύσεων που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες.
  • Ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού χώρου και του ευρύτερου κοινού στα θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή προτάσεις συνεργασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με την VOICE-IN Α.Ε. στην πιο κάτω διεύθυνση,

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
151 25 Μαρούσι

Λόγω Κορονοϊού τα γραφεία της εταιρίας είναι κλειστά και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 6988544765

Fax: +30 210 6208143
E-mail: voice-in@logografos.gr